• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 374 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 374: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС -Балчик изменя свое Решение № 90 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 36 432.00 лв. /тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева/, без ДДС.