• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 373 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 373: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал.1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС -Балчик изменя свое Решение № 89 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 23 900.80 лв. /двадесет и три хиляди и деветстотин лева и 80 стотинки/, без ДДС.