• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 371 Протокол 36 от 24.09.2009 г.

РЕШЕНИЕ 371: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 95 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 22 704.00 лв. /двадесет и две хиляди седемстотин и четири лева/, без ДДС.