• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 369 Протокол 36 от 24.09.2009 г.


РЕШЕНИЕ 369: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за първо шестмесечие на 2009 година, както следва:

1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 30.06.2009г. балансиран в приходната и разходната си част в размер на 21 738 153 лева съгласно Приложения №№ 1, 2 и 2А в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 476 069 лева

- за местни дейности 15 262 084 лева

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в приходната си част в размер на 9 072 160 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности в размер на 2 634 487 лева

- за местни дейности 6 437 673 лева

3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 9 072 160 лева съгласно Приложения № 2 и 2 А в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности в размер на 2 634 487 лева

- за дофинансиране на държавни дейности 625 637 лева

- за местни дейности 5 812 036 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 3.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за първо шестмесечие на 2009г. и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет. Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.

6. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към              30.06.2009г. по обекти, дейности и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност за първо шестмесечие на 2009г, съгласно Приложения № 6.

8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 30.0б.2009г съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8.

9. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината извършени през второ тримесечие на 2009г, както следва:

- командировки в страната                       290,00 лв.

- служебни командировки в чужбина         23,96 лв.