• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 40 Протокол 6 от 28.01.2016 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на Декларация от Общински съвет Балчик срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебната карта, приети от ВСС.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 40: На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК

С настоящата декларация, ние общинските съветници  в Общински съвет  Балчик,  изразяваме своето категорично несъгласие, гражданско възмущение и протест срещу намерението за промяна структурата на съдебната система и създаването на нова съдебната карта, приети от ВСС с Решение по Протокол № 40/15.07.2015г., които биха довели до лишаване на гражданите от съдебна институция  в града.

Правораздаването в гр.Балчик е с над 147-годишна история.   

Ние категорично сме против евентуалното преустановяване дейността на един съд с дългогодишна традиция. Това би довело до дефицит на държавност в общината - културен, исторически и туристически район в Североизточна България.

На територията на община Балчик са разположени третият по големина в Република България курортен комплекс Албена; Курортна зона Тузлата с изграден санаториум, световно известен с лечебно профилактичната си дейност. Между гр.Балчик и КК Албена е разположена 10 км. ивица от вилни зони. По-голяма част от селата са курортни, а през летния сезон населението се увеличава многократно. Общината е привлекателна дестинация за туризъм и постоянно обитаване от много чужденци.

Населението на Общината намира своето препитание в единствената за Европа мангановата мина; Държавна Психиатрична Болница „Карвуна"; летище, което е в процедура за въвеждане в експлоатация за чартърни полети с държави от ЕС и извън Еврозоната; товарно пристанище и Общинско яхтено пристанище, посещавано от международни яхти и регати; предприятия от хранително - вкусова и лека промишленост, няколко голф игрища.

По брой население община Балчик се нарежда на трето място в областта.

Темповете на развитие през последните години в социалноикономическата сфера, изразяващи се в реализация на множество инфраструктурни проекти, развитието на туризма и строителството, засиленият стокооборот, търговията на недвижими имоти, водят до необходимост от предоставяне на съдебни услуги.

Преместването на съда ще ограничи и лиши жителите на общината, и особено най-уязвимите сред тях, от възможността да ползват юридически, съдебни и административни услуги. Ще се утежни бюджета на отделния гражданин, ще се намалят съдебните производства и много престъпления ще останат ненаказани. Достъпът до правосъдието ще е свързан с повече време, разходи за пътуване и отсъствие от работа. Ще се накърнят правата на хората от общината. Ще се задълбочат процесите на миграция на населението към по-големите градове и ще се окаже необратим отрицателен ефект върху демографските и социално-икономическите процеси в района.

Водени от интересите на своите граждани, заявяваме, че описаните по-горе отрицателни ефекти са абсолютно неприемливи и настояваме за запазване на РС Балчик на съдебната карта на Република България.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"