• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 28 Протокол 5 от 17.12.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Иванка Бързакова - общински съветник

РЕШЕНИЕ 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, общинският съвет

РЕШИ:

            1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

            2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

            НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"