• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 10 Протокол 3 от 25.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ 10: На основание чл. 21, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, общински съвет Балчик избира Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности, в състав:

Председател: Иванка Георгиева Бързакова

Членове: Д-р Светомир Константинов Михайлов

Стефан Панайотов Диков

Д-р Маргарита Калинова Вичева

Георги Златев Георгиев

Христо Николаев Христов

Красимир Ангелов Михайлов

В залата присъстват 20 общински съветници, гласували

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"