• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 3 Протокол 2 от 04.11.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА

Вносител: Атанас Ж. Георгиев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМЗМА, общински съвет Балчик избира седемчленна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва:

1. Велко Георгиев Михайлов

2. Петър Димитров Петров

3. д-р Маргарита Калинова Вичева

4. Мехмед Хасан Расимов

5. Атанас Илиев Атанасов

6. Илиян Стефанов Станоев

7. Николай Филипов Колев

ГЛАСУВАНЕ, в залата - 21 общински съветници

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"