• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 936 Протокол 57 от 15.10.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

Вносител: Митко Петров - зам.-кмет на общината

РЕШЕНИЕ 936: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като взе предвид предстоящите избори за общински съветници и кметове и кандидатурите на кметове на кметства на територията на община Балчик за кметове и общински съветници и регистрацията им като такива, както и законноустановеното правомощие на общинския съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закона местното самоуправление и местната администрация да избере в 7-дневен срок преди края на мандата с решение на общинският съвет временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Общински съвет - Балчик избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на долу посочените
населени места, находящи се на територията на община Балчик, както следва:

1.      За кметство с.Безводица       - Мария Иванова Иванова;

2.      За кметство с.Бобовец          - Бюлент Орханов Хюсеинов;

3.      За кметство с.Гурково          - Ася Чавдарова Асенова;

4.      За кметство с. Дъбрава         - Миглена Асенова Сеид;

5.      За кметство с.Змеево            - Лилия Димитрова Станева;

6.      За кметство с.Кранево          - Надя Куртева Димитрова;

7.      За кметство с. Кремена        - Хасан Расим Ибров;

8.      За кметство с.Ляхово            - Назъм Ибрямов Реджебов;

9.      За кметство с.Оброчище      - Димитричка Петрова Николова;

10.  За кметство с.Преспа            - Васвие Арифова Якубова;

11.  За кметство с.Рогачево         - Миглена Янчева Василева;

12.  За кметство с.Сенокос          - Емилия Канева Станева;

13.  За кметство с.Соколово        - Анка Димитрова Колева;

14.  За кметство с.Стражица       - Елисавета Илиева Бояджиева;

15.  За кметство с. Тригорци       - Еленка Ангелова Александрова;

16.  За кметство с. Царичино      - Стефка Димитрова Радева.

ГЛАСУВАНЕ, в залата - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"