• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 891 Протокол 54 от 30.07.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на Актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за    2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 891: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от Закона за Публичните Финанси, Общински съвет Балчик одобрява актуализирана тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 г. - 2018 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1.   Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2016 година в размер на 13 844 887 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на 13 124 901 лева.

2.   Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година в размер на 13 806 300 лв. и разходи в местни дейности в размер на 13 004 677 лева.

3.   Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година в размер на 13 829 300 лв. и разходи в размер на 13 025 802 лева.

4.   Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"