• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 863 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 863: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си помещение, представляващо стоматологичен кабинет и прилежащи ½ манипулационна и ½ коридор, с обща площ 25 м², находящи се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище - публична общинска собственост, актувана с АОС 434/27.01.2015 г. да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, а именно за стоматологичен кабинет, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер 96,90 на лв. /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетия кабинет. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"