• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 839 Протокол 51 от 24.05.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за награждаване на учители по повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 839: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връзка с докладни записки от ОУ "Антим І", СОУ „Хр. Смирненски" с.Оброчище, ОДЗ № 2 "Знаме на мира", ЦДГ „Първи юни" Оброчище, ПУИ „Акад. Т. Самодумов", ОУ Г.С. Раковски" с. Сенокос с вх. № № 31-07-14/12.05.2015, 31-01-4/12.05.2015 г., 31-08-5/13.05.2015 г, 31-11-1/12.05.2015 г., 31-10-3 /12.05.2015, 31-18-2/12.05.2015 г.; протоколи  и предложения от ОУ „В. Левски" с. Соколово, , ОУ „Св.св. Кирил и Методий", ЦДГ № 3 „Чайка", СОУ "Христо Ботев" ОДК Балчик, и Клуб на учителите - пенсионери, Общински съвет - Балчик

реши:

1. По повод 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, награждава със званието "Учител на годината-2015 в Община Балчик" и  парична награда от по 200.00 лева на човек следните учители:

СОУ "Христо Ботев" Балчик

 1. Таня Петева Давидкова - старши учител по биология гимназиален етап на СОУ „Христо Ботев"
 2. Веселина Иванова Мирчева - учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален и гимназиален етап
 3. Светла Ценкова Русева - старши възпитател в начален етап

ОУ "Антим І" Балчик

 1. Светлана Василевна Иванова - старши учител по музика
 2. Ана Неделчева Георгиева - старши учител, начален етап

ОУ "Св.св. Кирил и Методий"

 1. Валентин Василев Шалтев - старши учител по Изобразително изкуство и Технологии, прогимназиален етап
 2. Мери Диитрова Плугчиева  - старши учител по математика, прогимназиален етап

СОУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище

 1. Севдалина Йорданова Димова - старши учител по музика, прогимназиален етап
 2. Стоянка Дичева Христова - старши възпитател, начален етап

ОУ „Г. С. Раковски"с. Сенокос

 1. Костадинка Христова Гавраилова  - старши учител, начален етап
 2. Илия Тодоров Димитров - учител по български език и литература и руски език, прогимназиален етап

ОУ „Васил Левски" с. Соколово

 1. Димитрина Пенчева Лазарова - старши учител, начален етап
 2. Величка Иванова Кирова - старши учител по български език и литература и руски език в прогимназиален етап

ПУИ "Акад. Тодор Самодумов" с. Кранево

1. Марина Иванова Маринова - учител по изобразително изкуство и по домашен бит и техника

Общински детски комплекс Балчик

 1. Тинка Тодорова Сивриева - директор на Общински детски комплекс Балчик

Целодневни детски градини

 1. Марияна Йонкова Караиванова - старши учител ЦДГ № 3 "Чайка" Балчик
 2. Иванка Георгиева Бързакова - главен учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 3. Маринка Великова Стефанова - старши учител ОДЗ № 2 "Знаме на мира" Балчик
 4. Бонка Желязкова Лазарова - старши учител в ЦДГ "Първи юни" с. Оброчище
 5. Ана Кръстева Минчева - директор на ЦДГ с. Пряспа

Учители - пенсионери

 1. Жана Темелкова -
 2. Живка Нейчева
 3. Атанас Янев
 4. Люцкан Люцканов
 5. Веселина Караиванова
 6. Мария Кирякова

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува