• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 784 Протокол 49 от 26.03.2015 г.


По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 784: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 г. - 2018
г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2016 година, в размер на 14 003 887 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на 12 722 400 лева.

2.  Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година, в размер на 13 845 300 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 620 150 лева.

3.  Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година, в размер на 13 878 300 лв. и разходи в размер на 12 669 250 лева.

4.  Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"