• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 783 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По тридесета точка от дневния ред: 30. Предприемане на фактически и правни действия за отразяване на промяна в обстоятелствата, във връзка с придобиване от Община Балчик 100% от капитала в „Кибела 2014" АД и респ. промяната му в еднолично акционерно дружество, промяна адреса на управление, състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор и промяна в предмета на дейност на дружеството.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 783: На основание чл.21, ал.1, т.9, ал.2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 6, чл. 244, чл. 248, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 от Търговския закон, чл. 38 от Закон за счетоводството вр. с чл. 53, ал. 3, чл. 248 от Търговския закон и чл. 9, чл. 14, ал.1, т.1, т. 2, т.13 и т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Приета с Решение 593 по Протокол № 39 от 24.04.2014 г. от заседание на ОбС - Балчик), Общински съвет - Балчик,

РЕШИ:

1. Приема и одобрява нов устав на „Кибела 2014" ЕАД. Настоящо приетият отменя досега действалия Устав на „Кибела 2014" АД, приет на Учредителното събрание на акционерите на „Кибела 2014" АД, състояло се на 11.11.2014 г. в гр. Балчик.

2. Дава своето съгласие да бъде извършена промяна в търговско дружество на „Кибела 2014" АД следствие на обстоятелството, че Община Балчик е собственик на 100% от капитала в Еднолично Акционерно дружество със собственик на капитала Община Балчик и наименование - фирма „Кибела 2014" ЕАД, с едностепенна система на управление - съвет на директорите, изпълнителен директор.

3. Дава своето съгласие да бъде променен адреса на управление на дружеството от гр. Балчик, общ. Балчик, алея „Възкресия Деветакова" №26 на гр. Балчик, общ. Балчик, пл. 21-ви септември" №6.

4. Дава своето съгласие да бъде променен предмета на дейност - от        „хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, битови, рекламни, спортни, анимационни услуги, разработване и отдаване под наем на обекти, вътрешен туризъм, профилактична дейност и рехабилитация, строителна и инженерингова дейност, търговско представителство и посредничество и други дейности не забранени от закона", на: „експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране-общинска собственост на територията на Община Балчик; дейности, свързани с обслужване на паркирането; разработване и отдаване под наем на обекти, строителна и инженерингова дейност, търговско представителство и посредничество и други дейности, не забранени от закона".

5. Назначава нов Съвет на директорите в следния състав:

- Валентин Симеонов Попов

- Милен Данчев Йорданов

- Доброслав Димитров Добрев

6. Задължава новоназначения изпълнителен директор, след избирането му измежду състава на Съвета на директорите съгласно разпоредбите на ТЗ, да извърши вписване на промяната в обстоятелствата по реда на ТЗ в Търговски регистър.

7. Избира и назначава РО /регистриран одитор/ Мариела Спиридонова с диплом            № *** , който да извърши проверката на ГФО на дружеството за 2014 г.

8. Упълномощава Изпълнителния Директор на фирма „Кибела 2014" ЕАД да сключи договор с назначения РО, както и да извърши съответните необходими правни и фактически действия, съобразно компетенциите му, касаещи оформяне на документацията за вписване на съответните промени в ТР, включително и утвърдения от Общински съвет устав на едноличното акционерно дружество.

9. Освобождава досегашните председател и членовете на Съвета на директорите и изпълнителния му директор от длъжност. Не освобождава Съвета на директорите и изпълнителния му орган - изпълнителен директор от отговорност за периода, за който са изпълнявали функциите и задълженията си.

10. Задължава досегашния изпълнителен директор на дружеството да предаде печата и цялата документация на дружеството, в т.ч. предвидената в Търговския закон и Закон за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството. Предаването на документацията да се извърши в едномесечен срок от вземане на настоящото решение, на избрания от новоназначения Съвет на директорите изпълнителен директор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"