• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 782 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство" финансово подкрепен от ОП "Административен капацитет" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-17/21.12.2011г., сключен между Община Балчик и Министерство на финансите. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 782: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № А10-13-17/21.12.2011г., със средства на общинския бюджет в размер на 64,80 лева (шестдесет и четири лева и 80 ст.), представляващи финансова корекция - не одобрени разходи, както следва:

-   По бюджетно перо от група А, т.5.4„Разходи за одит" - допустими разходи по правилата на ЕСФ, точка 5.4,. „Разходи за одит"  -  64,80 лева.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"