• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 781 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на апартамент в гр. Балчик, за нуждите на Народно читалище „Паисий Хилендарски".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 781: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища:

1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски" град Балчик, върху имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 132/1998 г., а именно: апартамент, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения в град Балчик, ж.к. „Балик" бл. 22, вх. Б, ап. 12, с идентификатор 02508.76.18.5.32 по кадастралната карта на град Балчик.

2. Определя срок за безвъзмездното ползване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договор между страните.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"