• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 780 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на мандат за представляване на община Балчик за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 780: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 15 от ЗМСМА, във вр. с чл.198е,ал.5 Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет - Балчик ПРЕДОСТАВЯ мандат на г-н Стелиян Обретенов Железов - зам.-кмет по строителството на Община Балчик да представлява Община Балчик на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Добрич, което ще се проведе на 26.02.2015г. от 10.30ч. в зала "Пресцентър" на Областна администрация Добрич и да изрази следната позиция на Община Балчик по предварително обявения дневен ред на заседанието:

1. По точка първа от дневния ред: Да гласува "За" приемане на отчета за изпълнение бюджета на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Добрич;

2. По точка втора от дневния ред: Да гласува "За" приемане отчета за дейността на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Добрич;

3. По точка трета от дневния ред: Да гласува "За" вземане на решение за принципно съгласие за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги с действащия оператор по реда на чл.198п,ал.1ь предл. Първо от Закона за водите;

4. По точка четвърта от дневния ред: Да гласува "За" приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД гр.Добрич за 2015 година;

5. По точка пета от дневния ред: Да гласува по свое усмотрение, но само в защита интереса на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"