• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 778 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 778: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.614 с цел застрояване на "Ов" - /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"