• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 775 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Даване на предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв. 43 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв. 43 по плана на „Стопански двор" с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 775: І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, УПИ Х в кв.43 и промяна на улична регулация по имотни граници за УПИ ІХ и УПИ Х в кв.43 по плана на "Стопански двор" с.Соколово, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"