• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 773 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По двадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на м. „Момчил", град Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 773: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр.Балчик" - съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"