• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 772 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор" в ПИ 53120.36.107 на землището на с. Оброчище, община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 772: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на "Теленор" в ПИ 53120.36.107 на землището  на с.Оброчище, Община Балчик" - съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"