• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 771 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Вълев Станчев, по отношение на ПИ № 02508.51.124.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 771: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-616-8/17.12.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и Михаил Вълев Станчев от гр. Балчик, по отношение ПИ № 02508.51.124 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХVІ, кв. 18 по ПУП на вилна зона „Белите скали"), целият с площ от 646 м² като Михаил Вълев Станчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 76 м²,  (седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 3812/05.01.2010 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1900.00 лв. (хиляда и деветстотин лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"