• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 770 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Пламен Костадинов Малчев, по отношение на ПИ № 02508.2.92.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 770: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-222-1/05.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати собствеността между община Балчик и Пламен Костадинов Малчев от гр. Добрич, по отношение ПИ № 02508.2.92 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІІ, кв. 4 по ПУП на вилна зона „Момчил"), целият с площ от 576 м², като Пламен Костадинов Малчев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 76 м²,  (седемдесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4396/06.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"