• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 769 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Милев 2000" ЕООД, по отношение на ПИ № 39459.502.225.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 769: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 30-1302-1/07.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Милев 2000" ЕООД с ЕИК ******, представлявано от Светослав Костадинов Милев, по отношение на ПИ № 39459.502.225 по кадастралната карта на с. Кранево, УПИ III, кв.27 по ПУП на с. Кранево, целият с площ от 1043 м2, като Светослав Костадинов Милев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 93 м2 (деветдесет и три квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4398/08.01.2015 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4650.00 лв. (четири хиляди шестстотин и петдесет лева), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"