• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 768 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Татяна Золотилова и Сергей Золотилов, по отношение на ПИ № 67951.501.799.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 768: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Н-180-3#1/07.01.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Татяна Золотилова и Сергей Золотилов с. Соколово, по отношение на ПИ № 67951.501.799 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ XXI - 371, кв.30 по ПУП на с. Соколово, целият с площ от 581 м2, като Татяна Золотилова и Сергей Золотилов изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 14 м2 (четиринадесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС№ 4397/08.01.2015 г.

            2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 112.00 лв. (сто и дванадесет лева), без ДДС.

            3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"