• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 767 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 767: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Георги Илиев Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

2. Недрет Себайдинова Ахмедова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

3. Димитър Анчев Димитров от с. Стражица, за социално подпомагане и лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

4. Огнян Василев Илиев от с. Оброчище, за закупуване на консумативи след операция, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

5. Магдалена Асенова Демирова от гр. Балчик, за закупуване на очила на детето й Дерек Магдаленов, в размер на 200.00 (двеста) лева. След закупуването на очилата да представи фактурата в комисията по здравеопазване.

6. Юнал Хасанов Черкезов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Анчо Анчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Величка Георгиева Маркова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище

9. Добрин Пенчев Тодоров от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Камен Жеков Атанасов от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от км.наместник на селото.

11. Галин Василев Делев от с. Безводица, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от км.наместник на селото.

12. Анка Димитрова Колева от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

13. Северин Стоянов Михайлов от с. Стражица, за закупуване на лекарства, в размер на 300.00 (триста) лева.

14. Никола Ангелов Артинов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

15. Лъчезар Иванов Михайлов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

16. Румен Славов Асенов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

17. Мими Петрова Гогова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

18. Матей Димов Ангелов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

19.Ерол Осман Хюсеин от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

20. Георги Тодоров Георгиев от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище

21. Антоанета Костадинова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

22. Севилджан Ниязиева Шерифова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

23. Гюкчен Етемова Акифова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

24. Борис Демиров Мързъков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

25. Светослава Стефанова Кирова от гр. Балчик, за операция на детето й Светослав Здравков, в размер на 300.00 (триста) лева.

26. Камелия Румянова Боянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

27. Ангел Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00  (сто) лева.

28. Александър Славов Ангелов от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

29. Гена Петрова Добрева от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

30. Назмие Расимова Курдова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева

31. Тихомир Симеонов Енчев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

32. Живка Иванова Анещева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"