• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 766 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 766: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-5/16.12.2014год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 53120.14.1006, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.14.997 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение, с проектна площ от 251 кв.м. / двеста петдесет и един квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.14.997  е актуван с Акт за общинска собственост 4142/2011 год.

ІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 53120.14.873, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение, с площ от 594 кв.м. /петстотин деветдесет и четири квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.14.873  е актуван с Акт за общинска собственост 3580/2009 год.

ІІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 53120.36.205, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение, с площ от 325 кв.м. /триста двадесет и пет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Мария Стефанова Богданова. Имот 53120.36.205  е актуван с Акт за общинска собственост 3624/2009 год.

ІV. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"