• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 765 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 765: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-4/16.12.2014год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 53120.14.1005, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.14.997 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - изоставено трайно насаждение, с проектна площ от 419 кв.м. / четиристотин и деветнадесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Елена Стефанова Богданова. Имот 53120.14.997  е актуван с Акт за общинска собственост 4142/2011 год.

 ІІ. Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" поземлен имот с идентификатор 53120.14.64, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с площ от 671 кв.м. /шестстотин седемдесет и един квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Елена Стефанова Богданова. Имот 53120.14.64  е актуван с Акт за общинска собственост 3557/2009 год.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"