• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 764 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По десета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на стоматологичен кабинет, находящ се в „Здравна служба" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 764:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение, представляващо стоматологичен кабинет с площ от 38 м2, находящи се в „Здравна служба" с. Сенокос - частна общинска собственост, актуван с АОС № 372 от 2000 година, да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 145,92 лв. /сто четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

       3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по дентална медицина. Същият следва да спазват предмета на дейност, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина и да не променя предназначението на наетия кабинет. Кандидата следва да няма задължения към Община Балчик.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"