• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 763 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на лекарски кабинет № 107, с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 763:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, дава съгласието си помещение, представляващо лекарски кабинет № 107 с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І" ЕООД - публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1 да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 85,02 лв. /осемдесет и пет лева и две стотинки/, без ДДС. Наемната цена на кабинетите е определена по чл. 102 от Закона за лечебните заведения. 

       3. Кандидатът за участие следва да притежава завършено висше образование по медицина. Същият следва да спазват предмета на дейност, а именно индивидуална извънболнична първична медицинска помощ и да не променя предназначението на наетите кабинети. Кандидата следва да няма задължения към Община Балчик.

       4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"