• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 761 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за изменение на т. 3 от Решение 735, прието с Протокол № 47 от 18.12.2014 г. на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 761: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик реши:

Изменя т. 3 от свое Решение №735, прието с Протокол №47/18.12.2014г., както следва:


3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за 2015г. на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50 %, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет/ процентно намаление на цената.

Задължава Кмета на общината, със своя заповед, да определи реда по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"