• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 760 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за издаване на Запис на заповед от община Балчик в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/005 за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 760: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРР за Проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик", и на основание на Решение № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално развитие", упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", в размер на 1 502 757,11 лева (един милион петстотин и две хиляди седемстотин петдесет и седем лева и единадесет стотинки) - представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 29.02.2016 г. 2. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"