• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 759 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за осигуряване на устойчивост на проект „Пъстрото лице на Добруджа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 759: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка спазване указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие" за осигуряване устойчивост на проекта, Общинският съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да финансира дейностите по осигуряване на устойчивост на проект „Пъстрото лице на Добруджа" в размер до 15 000,00 (петнадесет хиляди) лв.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"