• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 758 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Подкрепа за заетост " финансово подкрепен от ОП "РЧР" по Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1111-03-13-0038 от 25.04.2014г., сключен между Община Балчик ОБП"БКС" като бенефициент и Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 758: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1.  Дава съгласие да се финансира проект „Подкрепа за заетост " на ОБП"БКС", изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1111-03-13-0038 със средства на общинския бюджет в размер на 503,08 (петстотин и три лева и осем стотинки.) представляващи неодобрените разходи.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"