• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 757 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По трета точка от дневния ред: Предложение за сключване на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг за реализация на проект: „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 757: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1. Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB", финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.", приоритетна ос 3: Economic and social Development - Economic development and social cohesion by joint identification and enhancement of the area's comparative advantages, схема 3.1. „Support for cross border business cooperation and promotion of a regional image and identity", при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 517 133,83 (петстотин и седемнадесет хиляди сто тридесет и три лв. и осемдесет и три ст.);
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 34544 от 26.04.2013;

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %,
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-      Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № 34544 от 26.04.2013, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и Община Балчик;

-      Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Балчик, по която постъпват средствата по проект „Черноморски  велосипед - Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца - Балчик чрез велосипеди - BSB" по Договор за безвъзмездна помощ №  34544 от 26.04.2013

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка - „Уникредит Булбанк" АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"