• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 756 Протокол 48 от 13.02.2015 г.


По втора точка от дневния ред: Приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 756: На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година , ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2015 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 25 155 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 259 640 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 238 795 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2014 година в размер на 1 020 845 лв., съгласно Приложение №3

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 17 895 360 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 396 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 784 888 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 353 000 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 248 300  лв.

1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на             104 700 лв.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 579 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 314 200 лв.

1.2.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 265 100 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 1 274 931  лв. Приложение №8.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 1 672 364 лв.

1.2.2.7. Финансиране 2 384 239 лв.

1.3. Разходи в размер на 25 155 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 7 259 640 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 16 383 484 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 511 876 лв.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 2 482 360 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2015 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 123 081 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение 5а за финансиране на преходния остатък от приватизационни сделки, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 579 300 лв., в т.ч.:

       2.1.1. Изграждане спортна площадка (СКЛА) в размер на 199 000 лв.     

       2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 314 200 лв.

       2.1.3. Основен ремонт на читалищна сграда в Безводица в размер на 66 100 лв.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 50 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища - 588 780 лв., съгласно Приложение № 7 (332 000 лв. от местни приходи)

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 2 616 695 лв., съгласно Приложение № 9в

     4.4. Културна програма в размер на 145 000 лв., съгласно Приложение № 9б

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 160 000 лв., съгласно Приложение № 9а.

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.

     5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 20 000  лв. и разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 18 000 лв. Приложение №6.

5.3. Разходи за представителни цели на кметове и кметски наместници в размер на 4 000 лв. и сдружение на кметовете в размер на 4 000 лева Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2015 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За учители и служители, пътуващи от едно населено място до друго в рамките на общината  -  90 %.

6.3. За учители и служители, приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани безработни граждани от същата специалност и квалификация  -  85%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г. в размер на 1 259 931 лв., съгласно Приложение № 4 и 4а.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 23 664 041 лв.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 29 298 337 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2015 година в размер на 263 329, съгласно Приложение № 14.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Лимит за поемане на нов общински дълг за 2015 година в размер на 1 915 015 лв.

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2015 г. в размер на 3 191 691 лв.

11.3. Максимален размер на общинските гаранции към края на 2015  година в размер на 638 338 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2015 година в размер на 1 023 000 лева.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     15.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2015 година.

     15.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     15.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

16. Упълномощава кмета:

16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

17. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

18.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      18.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      18.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     18.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    18.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

18.5. В срок до 28.02.2015 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    18.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2015г.


Предложение на ПКБФЕЕ: Капиталови разходи - 20000 лева в дейност ОбС отиват в Програмата за развитие на спорта т. V - Капиталови разходи за закупуване на кошове за баскетбол.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

14  „ЗА", 2 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ на цялото проекто-решение, в залата присъстват 20 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"


Сборен бюджет за 2015 г. може да изтеглите от ТУК (XLS)