• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 755 Протокол 48 от 13.02.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 755: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС, съгласно приложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"