• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 734 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Допълване на Решение 638, Протокол № 42 от заседание на ОбС гр. Балчик, проведено на 26.06.2014 г. за преобразуване на акционерно дружество "Тихия кът", с общинско участие в капитала, чрез отделяне в новоучредено акционерно дружество.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 734: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 от ЗМСМА, вр. с чл. 226 ТЗ, Общински съвет гр. Балчик

РЕШИ:

Допълва свое Решение 638, прието с  Протокол № 42 от заседание, проведено на 26.06.2014 г., както следва:

2.5. Определя за представител на Община Балчик за участие в заседанието на Общото събрание на акционерите за преобразуване на "Тихия кът" АД чрез отделяне и образуване на новото дружество - Николай Добрев Ангелов - кмет на Община Балчик или на упълномощено по надлежния ред от него лице.

В останалите си части решението е без промяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"