• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 733 Протокол 46 от 27.11.2014 г.


По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Балчик.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели

РЕШЕНИЕ 733: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, писма с изх. № 1503/04.09.2014 г. и № 1846/03.11.2014 г. на Районен съд Балчик, Общински съвет - Балчик утвърждава следния състав за съдебни заседатели при Районен съд град Балчик, за мандата от 01.01.2015 г. до 01.01.2020 г., както следва:

1. Любомир Николов Лефтеров

2. Марияна Асенова Инджева

3. Борислава Енчева Сапунджиева

4. Виктория Иванова Якова

5. Румяна Борисова Тодорова

6. Кристина Стоянова Славчева

7. Мая Георгиева Георгиева

8. Станка Иванова Мартинова

9. Християн Георгиев Маринов

10. Стела Симеонова Маринова

11. Василка Стоянова Симеонова

12. Марина Вълева Станева

13. Мирослав Радев Моралийски

14. Румен Александров Георгиев

15. Тодорка Иванова Трендафилова

16. Мария Стоянова Пейчева

17. Иванка Николова Томова

18. Румен Колев Цонев

19. Ервин Халимов Ибрямов

20. Доньо Гинев Донев

21. Станислава Атанасова Митева

22. Илияна Николова Илиева

23. Елица Петкова Кръстева - Василева

24. Димитричка Георгиева Овчарова

25. Радка Стефанова Георгиева

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"