• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 731 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие и разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІІ - 309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24 в кв. 4 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 731: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава предварително съгласие и разрешава изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІІ-309 и промяна на улична регулация от ОТ 25 до ОТ 24 в кв.4 по плана на с. Кранево, Община Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"