• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 728 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.21.8 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 728: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.21.8 с цел отреждане и застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"