• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 723 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 723: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Надка Любомирова Герджикова от с. Оброчище, за лечение на синът й Димитър Стоянов Стоев, пострадал при инцидент във Франция, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

2. Али Илхан Али от с. Соколово, за социално подпомагане на баба му Рамие Бекирова Алилова, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Николинка Николаева Николова от с. Царичино, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

4. Ганка Петкова Велчева от с. Царичино, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Нели Илиева Михайлова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

6. Исмет Енвер Расим от гр. Балчик, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Иван Росенов Стоянов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Георги Йорданов Димитров от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Жана Алексиева Гогова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

10. Вечие Хюсеинова Реджебова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

11. Станка Дикова Радева от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева

12. Динка Добрева Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

13. Тодорка Лазарова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"