• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 722 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЗКПУ „Сокол" с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 722: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 39-03-4/13.11.2014 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ЗКПУ "Сокол" с. Соколово с ЕИК 834024336, със седалище и адрес на управление: с. Соколово, обл. Добрич, представлявано от председателя Деньо Цонев Попов, по отношение на ПИ № 67951.501.1073 по кадастралната карта на с. Соколово, УПИ II, кв.51 по ПУП на "Стопански двор" с. Соколово, целият с площ от 20 491 м2, като ЗКПУ "Сокол" изкупи частта па Община Балчик, равняваща се на 1 777 м2 /хиляда седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4390/30.10.2014 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 10662.00 лв. /десет хиляди шестстотин шестдесет и два лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"