• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 720 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за промяна на т. 1 от Решение 539, Протокол № 37 от 27.02.2014 година на Общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 720: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 18, ал. 1 от Закон за социално подпомагане; чл. 36, ал. 2, т. 7 а, "аа" и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с реализация на приоритетните цели, планирани и заложени в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.) на Община Балчик /Решение 796, Протокол № 62 от 28.04.2011 г. на ОбС Балчик/, Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 г. /Решение 344, Протокол № 24 от 25.04.2013 г.на ОбС Балчик/ и писмо от Агенция за социално подпомагане с вх. № 24-170-23/13.11.2014 г., Общински съвет Балчик,

РЕШИ:

1. Променя точка 1 от Решение 539, Протокол  № 37 от 27.02.2014 година на Общински съвет Балчик, както следва:

БИЛО:

Дава съгласие Община Балчик да продължи да развива социална услуга "Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания" след изтичане на договор ВG051РO001-5.2.12-0033-С0001 от 03.12.2013 г., сключен между община Балчик и Агенция за социално подпомагане, считано от 01.06.2015 г. като държавно делегирана дейност.

СТАВА:

Дава съгласие Община Балчик да продължи да развива социална услуга - резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания" след изтичане на договор ВG051РO001-5.2.12-0033-С0001 от 03.12.2013 г. между община Балчик и Агенция за социално подпомагане, считано от 01.10.2015 г. като делегирана от държавата дейност.

2. Точка 2 и т. 3 от цитираното решение остават непроменени.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"