• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 719 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

 

По трета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич" и анексиране на Споразумение за партньорство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 719: Общински съвет Балчик на основание чл. 21, ал. 1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с реализация на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич":

1. Дава съгласие за прекратяване и откриване производство по ликвидация на СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич", като датата на прекратяване, срока за ликвидацията и ликвидаторът бъдат определени от общото събрание на сдружението.

2. Дава съгласие след създаване на юридическо лице по реда на чл. 24 от Закона за управление на отпадъците, с наименование: Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич" да бъде анексирано Споразумение за партньорство, сключено на 16.09.2011 г. между Общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич", като навсякъде в споразумението СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич" бъде заменено със Сдружение „Регионално управление на отпадъците - Добрич".

3. Възлага на Кмета на Община Балчик  да предприеме последващите, съгласно закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"