• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 718 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По първа точка от дневния ред: 1. Предложение за приемане на актуализиран бюджет на община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 718: 1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014 година, както следва:

1.2. Приходи в размер на 26 267 737 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 762 467 лв.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 505 270 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 4 846 500 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 934 206 лв.

1.2.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 355 770 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 321 400  лв.

1.2.2.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 17 511 лв.

1.2.2.3.3. Трансфери от ПУДООС в размер на 16 859 лева.

1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 946 381 лв.

1.2.2.5. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на - 1 469 615  лв.

1.2.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на - 91 066 лв.

1.2.2.7. Финансиране 5 983 094 лв.

1.3. Разходи в размер на 26 267 737 лв., разпределени по функции и по второстепенни разпоредители съгласно Приложения № 2 и № 3.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 762 467 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 16 219 258 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 183 000 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 2 286 012 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 719 946 лв., съгласно Приложение № 5, като:

     2.1. Приема актуализиран план за капиталови разходи "било-става" по Приложение № 5а.

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 946 381 лв. съгласно Приложение № 5в,  в т.ч.:

       2.1.1. Основен ремонт художествена галерия в размер на 226 100 лв.     

       2.1.2. Ремонт четвъртокласна пътна мрежа в размер на 284 335 лв.

       2.1.3. Ремонт на сграда за обществено хранене в размер на 312 581 лв.

       2.1.4. Рехабилитация на пътен участък Дропла - Сенокос в размер на 1 096 500 лв.

       2.1.5. Резерв 5% в размер на 26 865 лв.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 9.

2.4. Приема актуализиран разчет на разходите финансирани от преходния остатък от приватизационни сделки - Приложение 5б.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     3.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 50 000 лв.;

     3.2. Субсидии за читалища - 672 400 лв., съгласно Приложение № 7 (399 500 лв. от местни приходи)

     3.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 1 955 866 лв., съгласно Приложение № 6.

     3.4. Програма за развитие на туризма 1 160 000 лв. съгласно Приложение № 8.

4. Одобрява актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014 г. в размер на 1 469 615 лв., съгласно Приложение № 4, 4а и 4б.

     4.1. Приема разшифровка на планираните трансфери на проекти по програми на ЕС през 2014 г. съгласно Приложение №10.

5. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 22 107 935 лв.

6. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 27 371 729 лв.

7. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на актуализирания бюджет.

8. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"