• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 27.11.2014 г.

По втора точка от дневния ред: Разглеждане Доклад за финансовото състояние на Търговските Дружества за деветмесечието на 2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

ЗА ИНФОРМАЦИЯ