• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол от 30.10.2014 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик към 30.09.2014 година, за информация.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината