• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 366 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 366: На основание чл.21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет -Балчик

РЕШИ:

Дава съгласие Община Балчик да кандидатства за безвъзмездно финансиране по:

I.       Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год." с проект:

1. „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево".

2. Проектът да съдържа следните дейности :

- Обследване на настоящата ситуация на водния цикъл на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево. Преглед на съществуващата документация.

- Изготвяне на 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево. Анализ на социалната поносимост на проекта на макроравнище.

- Избор на инвестиционни компоненти и подготовка на прединвестиционното проучване за одобрените такива, които ще бъдат предложени за финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013 год."

- Изготвяне на идеен проект на одобрената алтернатива.

- Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда 2007-2013 год.", включително финансово-икономически анализи, оценка на капацитета на общината и ВиК дружеството, стратегия за провеждане на обществени поръчки, програма за управление на утайките и други, съгласно Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездно финансова помощ по приоритетна ос I.

- Изготвяне на документация за провеждане на обществени поръчки по ЗОП за дейностите, включени за финансиране във формуляра за кандидатстване.

- Организация и управление на цялостното изпълнение на договорите по проекта „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Оброчище, с. Кранево и с. Рогачево".

- Мерки за публичност.

- Подготовка на формуляр за кандидатстване и документация за избор на изпълнители за обществени поръчки.

- Одит на проекта.

- Издаване на разрешителни по ЗБР, ЗВ, ЗУТ и др.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да възлага подготовката на проекта, да направлява и контролира процеса на неговото разработване, да представя готовия проект за оценка и финансиране пред съответните органи, управляващи средствата от Кохезионния фонд на ЕС и националното съфинансиране, както и да подписва, свързани с това документи, включително договорите за изпълнение на одобрения проект.