• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 365 Протокол 34 от 14.07.2009 г.

РЕШЕНИЕ 365: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37 ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 52, ал.1 т.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г. и във връзка с двустранно споразумение от 29.05.2009 г. между МРРБ и Община Балчик за изпълнение на проект за изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства, финансиран със средства по Заемно споразумение F/Р 1395 (2001) с Банката за развитие към Съвета на Европа и от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Общински съвет - Балчик:

1.     Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж върху 3175 м2 /три хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра/ застроена площ в УПИ ХХІХ, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, актуван с АОС №№ 2818; 2819; 2820; 2821; 2822; 2823; 2824; 2825; 2826; 2827; 2828; 2829; 2830; 2833; 2834; 2835; 2836; 2837; 2838 от 2007 г.

2. Правото на строеж се учредява на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, представлявано от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, за изграждане на 50 бр. /петдесет броя/ социални жилища, всяко с площ от 63,50 м2, както и необходимата техническа инфраструктура по Проект за изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства, представляващ ІІ-ра фаза на Проекта, финансиран със средства по Заемно споразумение F/P 1395 (2001) с Банката за развитие към Съвета на Европа и от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.